ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Bevezetés

A Business Publishing Services Kft. (cím: 1075 Budapest, Madách Imre (Madách Trade Center) út 13-14. cégjegyzékszám: 01-09-732231 a továbbiakban: BPS, vagy adatkezelő)

 1. a HelloBaby! Magazin, a Vital Magazin, a Hotelier Magazin, a Budapest Business Journal (a továbbiakban együtt: Folyóiratok) kiadása során,
 2. a hellobaby.hu, a bbj.hu, a vitalmagazin.hu, businesspublishing.hu, www.hotelierinternational.com (a továbbiakban együtt: Weboldalak) üzemeltetése során,

a jelen tájékoztató (“Tájékoztató“) szerint kezeli az Ön személyes adatait.

A BPS-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A BPS bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

 1. Általános Rendelkezések
 • Az adatkezelő adatai.

Adatkezelő neve: Business Publishing Services Kft.

Elérhetőség: [email protected]

Székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre (Madách Trade Center) út 13-14.

Cégjegyzékszáma: 01-09-732231

A BPS-nél jelenleg nem alkalmazunk adatvédelmi tisztviselőt.

 • A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A Tájékoztató hatálya kiterjed a Weboldalak és Folyóiratok olvasóira és megrendelőire, valamint a kapcsolódó szolgáltatások (pl. hírlevelek, regisztrációval és vásárlással összefüggő szolgáltatások) felhasználóira (a továbbiakban: Ön, vagy az érintett).

 • Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok

Fogalmak:

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Alapelvek:

A BPS, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezel személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Kapcsolódó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.)
 1. A BPS által kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A BPS a következő célokból kezeli a személyes adatait

 • Folyóiratok, kiadványok megrendelése, kiszállítása

Az adatkezelés célja: Folyóiratok megrendelése, kiszállítása.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által átadott, a megrendeléshez és kiszállításhoz szükséges adatok.

Az adatkezelés időtartama: A megrendelésre vonatkozó szerződés megszűnését követő 5 év.

Adattovábbítás: Adatait továbbíthatjuk a Magyar Posta Zrt. és/vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. részére a folyóiratok kiszállítása érdekében.

 • Weboldalak üzemeltetése

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzítheti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: dátum, idő, IP cím, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Adattovábbítás: Webkontakt Kft. 1162 Budapest, Bekecs u. 27. és Lion&Lion Consulting Kft., 1039 Budapest, Boglár utca 1. IX. em. 53.

 • Hírlevél feliratkozás

A BPS hírlevélben direkt marketing üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.
Hozzájáruló nyilatkozatot a BPS részére több féle módon lehet adni, például a weboldalakon feliratkozás, regisztrációs folyamatok, vagy személyes regisztráció során.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: az érintett által megadott adatok, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, adatok a felhasználói interakciókról (pl. levelek megnyitása).

Az adatok törlésének határideje: A hozzájárulás visszavonásig.

Adattovábbítás: Az e-mail hírlevelek küldéséhez a The Rocket Science Group, LLC (cím: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) által üzemeltetett MailChimp szolgáltatást használjuk.

A The Rocket Science Group részére az Európai Gazdasági Térségen kívülre, az Amerikai Egyesült Államok területére továbbíthatjuk az Ön személyes adatait. Az Ön személyes adatainak védelmére szolgáló megfelelő garanciák biztosítása érdekében adatfeldolgozónk a Privacy Shield program tagja. Bővebb információk elérhetőek az alábbi linken: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

 • Vásárlással összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja: a BPS weboldalain történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

A kezelt személyes adatok típusa: az érintett által megadott adatok, rendelési azonosító szám.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatok a megrendelés teljesítését követő 5 éven belül törlésre kerülnek.

Adattovábbítás:
Bankkártyás fizetési módozat választása esetén a vásárló a bankkártyával kapcsolatos adatokat közvetlenül az alábbi fizetési szolgáltatók részére továbbítja: K&H Bank Zrt.

Termékek kiszállítása, kézbesítése, a szerződés teljesítése céljából személyes adatai továbbításra kerülhetnek a Magyar Posta Zrt. és/vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. részére.

 • Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: a nyereményjáték szabályzatban leírt nyereményjáték lebonyolítása, a nyertes értesítése, a nyeremények kiszállítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: az érintett által megadott adatok, azonosítószám.

Az adatkezelés időtartama: Az adatok a nyereményjáték lebonyolítását követő 5 éven belül törlésre kerülnek.

Adattovábbítás:
A nyeremény kiszállítása érdekében a nyertes adatai továbbításra kerülhetnek a nyereményt felajánló társaság részére közvetlen kiszállítás céljából, és/vagy egyéb futárszolgálat részére a nyereményszabályzatban meghatározottak szerint.

 • Számlaképek és kapcsolódó nyilvántartások megőrzése

Az adatkezelés célja: a BPS az elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a BPS-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A kezelt személyes adatok típusa: számla másolata

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év;

Adattovábbítás: Adattovábbításra nem kerül sor.

 1. Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is

A BPS az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

 1. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek
 • Az Ön jogai

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a BPS által kezelt személyes adatai tekintetében

 1. a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 2. a személyes adatok helyesbítését kérje;
 3. a személyes adatok törlését kérje;
 4. a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 5. tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 6. a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti 1.6 pont);
 7. amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a fent megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A BPS indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a BPS nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a BPS válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A BPS minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a BPS tájékoztatást ad a címzettekről.

 • Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy a BPS-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a BPS közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 • Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a BPS indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a BPS indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség;
 2. ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. ha a személyes adatokat a BPS jogellenesen kezelte;
 5. ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot a BPS nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a BPS korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a BPS ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a BPS-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a BPS előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

 • A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a BPS jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a BPS a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a BPS közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 1. az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.[1]
 • Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet a BPS válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]).

 1. Adattovábbítás, az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége

A BPS által használt adatfeldolgozók a 3. pontban kerülnek feltüntetésre, az adott adatkezelési célra vonatkozó pontban.

 1. Lehetséges változások a Tájékoztatóban

A BPS megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a BPS a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a BPS a mindig megfelelő tájékoztatást nyújt. Emellett a Tájékoztatóban foglalt adatkezelések mellett, a BPS tevékenysége során kezelt adatok tekintetében további adatvédelmi szabályok is érvényesek lehetnek. Ezekkel kapcsolatban a Weboldalakon, vagy a fenti elérhetőségeken tájékozódhat.

[1] Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

 1. Felhasználási feltételek

Az ezen a weboldalon megjelenő szövegek, grafikák, képek, hangfelvételek, video anyagok vagy egyéb tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. A kiadó minden jogot fenntart a tartalommal kapcsolatosan, beleértve a tartalom szöveg- és adatbányászat céljára való felhasználását is – A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései értelmében a törvény 35/A. § (1) paragrafusa és a digitális szolgáltatások piacairól szóló európai irányelv (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/790 Irányelve) 4. cikke alapján.

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.