Játékszabályzat – FLORIOL

ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1.Szervező

A Business Publishing Services Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszám: 01-09-732231; továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki 18. életévét betöltötte és nem esik a 6. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt

  • a https://vitalmagazin.hu/jatek-floriol-julius/ oldalon válaszol a kérdésre
  • megadja vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét
  • elfogadja az Adatkezelési szabályzatot és Játékszabályzatot
  • megnyomja a „Küldés” gombot

ezáltal regisztrál a Játékba (továbbiakban: Regisztráció). Egy Játékos egy email címmel csak egy alkalommal játszhat.

A Játék lebonyolítását a Szervező végzi.

2.Játék időszaka

A Játék 2022. július 18-29. tart.
A válaszok beérkezésének határideje: 2022. július 29., 8 óra
Sorsolás: 2022. július 29., 8 óra

A játékban 3 db Floriol ajándékcsomag, melynek tartalma: egy Floriol olajválogatást és egy Klarstein Sirloin Raclette grill tárgynyereményért játszanak a játékosok.

A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Regisztrációkért. A Regisztráció elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Regisztrációk beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

3. A Játék menete, és a sorsolásban való részvétel feltételei

Akkor vehet részt egy játékos sorsolásban, ha a  https://vitalmagazin.hu/jatek-floriol-julius/ oldalon válaszol a kérdésre, megadja vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét és az Adatkezelési szabályzat és Játékszabályzat elfogadását követően megnyomja a „Küldés” gombot ezáltal regisztrál a Játékba. A Játékosokat a Játék e-mail cím alapján azonosítja. Egy Játékos egy email címmel csak egyszer vehet részt a Játékban. Egy e-mail címmel csak egy Játékos regisztrálhat. Amennyiben ugyanazon email cím alatt több Játékos is regisztrál, csak az első Játékos regisztrációját fogadjuk el érvényesnek.

A Szervező a játékidőszakot követően a helyes választ beküldők között 3 db Floriol ajándékcsomag, melynek tartalma: egy Floriol olajválogatást és egy Klarstein Sirloin Raclette grill sorsol ki.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

A Játékosok a Játék időtartama alatt kizárólag 1 alkalommal nyerhetnek.

4. Nyeremény és nyertes

A sorsolás elektronikus úton, a random.org online sorsoló segítségével történik. A sorsolás helyszíne: Business Publishing Services Kft., 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. A sorsolás nem nyilvános.

A nyertes Regisztráció sorsolásának időpontja: 2022. július 29., 8 óra. Szervező 3 fő nyertest sorsol ki.

A Játékban a sorsolás alkalmával 2 fő tartaléknyertest is kisorsolunk, akik – kisorsolásuk sorrendje szerint – abban az esetben léphetnek az adott játékidőszakra kisorsolt nyertes Játékos helyébe, ha valamilyen oknál fogva az eredeti nyertes Játékossal vagy a sorrendben előttük álló tartaléknyertessel 3 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot a Játékos által megadott email címen (nem reagál az e-mailes megkeresésre a Játékos), vagy a nyertes Játékos vagy a sorrendben előttük álló tartaléknyertes nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek és így kizárásra kerül.

5.Nyeremény átadása

A Szervező a nyertes Játékost a sorsolás időpontját követő 2 munkanapon belül értesít e-mailben a nyeremény átvételének részleteiről. A nyereményre jogosult nyertes Játékos az értesítés napjától számított 2 napon belül jogosult és egyben köteles együttműködni a nyeremény átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti.

A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettségét a kifizetőt terheli. A nyeremény postázási költségét a Bunge Zrt. viseli. 

A fenti játék promóciós játéknak minősül, nem minősül szerencsejátéknak, nem esik sem engedélyezési, sem bejelentési kötelezettség alá. A szervező a nyeremény átadásában nem vesz részt, azt a kizárólag a nyereményt felajánló bocsátja a nyertes rendelkezésére, a játék során magával a nyereménnyel kapcsolatban a szervező kizárólag közvetítői szerepet tölt be.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) helyettesítsen a jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

A nyertes Játékos által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, hibás telefonszám, címelírás, stb.), a futár útján történő kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Játékos nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Bunge Zrt.

A Szervező a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost esetlegesen ért minden kárért.

6.Kizárás esetei

A nyertes Játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– alapos okkal feltehető, hogy hamis profillal játszott;

– jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti és a Szervező kizárja a Játékból.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint e személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

7.Adatkezelési feltételek

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Business Publishing Services Kft. – az esetleges adatok törlésére vonatkozó nyilatkozat kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Játék lebonyolítása céljából felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező, Business Publishing Services Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indokolás nélkül kérheti a következő címen: Business Publishing Services Kft.,1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., vagy a következő e-mail címen: [email protected] A Játékos ugyanezen a címen, illetve email címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

– amennyiben a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatai törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

– Szervező a nyertes/nyertesek adatait a nyeremény postázása céljából tovább adhatja a nyereményt felajánló cégnek

A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

8.Felelősségi szabályok

A Szervező kizárja felelősségét minden, a https://vitalmagazin.hu/jatek-floriol-julius/ oldalon lévő, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL, vagy egyéb támadások esetére. Tehát amennyiben a játék weboldalát, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékaikat, nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, így különösen de nem kizárólag tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Abban az esetben, ha a Játékos az Játékra jelentkezés közben bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A https://vitalmagazin.hu/jatek-floriol-julius/ oldalt létrehozó, működtető és adminisztráló Szervező a rendelkezésére álló eszközökkel biztosítja, hogy a Játék technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. A Játék weboldalához való csatlakozás, illetve a kapcsolódó aloldalak és Játék oldalának használata során, nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért a Szervező nem felelős. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a Játék oldalához vagy a kapcsolódó oldalakhoz történő csatlakozáshoz, a Játékban való részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Játékot vis maior, érdekkörén kívülálló ok vagy igazolt szükséghelyzet miatt kénytelen törölni, megrövidíteni, elhalasztani vagy annak feltételeit megváltoztatni.

9.Egyéb szabályok

A Játékkal kapcsolatos információk és a Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata megtalálhatóak a https://vitalmagazin.hu/jatekszabalyzat-bb/ internetes oldalon.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Részvételi- és Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is.

Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2022. július 18.

Business Publishing Services Kft.

Szervező

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.