Sikertörténetek – Hozzájáruló nyilatkozat

1. Mint Szerző https://vitalmagazin.hu/sikertortenetek-leiras/ oldalon megadott személyes adataim és az általam rendelkezésre bocsátott és általam készített „Fotó1”, „Fotó2”, „Fotó3” és „Sikertörtént/Történet” címszavak alatt feltöltött szerzői jogi művek tekintetében

a Business Publishing Services Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság – székhelye: H-1075 Budapest, Madách Imre (Madách Trade Center) út 13-14. A. ép. 8. em.; cégjegyzékszáma: 01-09-732231; képviseletében: Botka Tamás ügyvezető – mint Felhasználó vonatkozásában az alábbi nyilatkozatot teszem:

2. Akként nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozat 1./ pontjában megjelölt művek beküldésével tudomásul veszem, hogy azt a Felhasználó online felületén: a Vital Magazin honlapján https://vitalmagazin.hu/ és tematikus oldalán https://vitalmagazin.hu/sikertortenetek/ szerkesztett formában, esetleges stilisztikai, nyelvi javításokkal, de tartalmi változtatások nélkül felhasználja.

3. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat 1./ pontjában megjelölt műveket saját magam készítettem, azoknak egyedüli szerzője vagyok, valamin 18. életévét betöltött nagykorú személy vagyok.

4. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat 1./ pontjában megjelölt művekben szereplő adatok, tények valódiságáért felelősséget vállalok. Szavatolom, hogy a Felhasználónak a jelen nyilatkozat 1./ pontjában körülírt és átadott művek, annak elkészítése harmadik személyek szellemi alkotásokhoz fűződő jogát sem Magyarországon, sem Magyarországon kívül nem sértik.

5. Kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a jelen nyilatkozat 1./ pontjában nevesített műveket a https://vitalmagazin.hu/ honlapról bárki megoszthassa különösen, de nem kizárólagosan az alábbi fórumokon: facebook, instagram, twitter, google+, pinterest, whatsup, stb.

6. Kifejezetten hozzájárulok a jelen nyilatkozat 5./ pontjában különösen, de nem kizárólagosan nevesített online felületeken az általam a jelen nyilatkozat 1./ pontjában nevesített művek, nevem feltüntetésével történő felhasználásához.

7. Akként nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozat 1./ pontjában meghatározott szerzői művem kapcsolódó minden szerzői jogom vonatkozásában a Felhasználó részére térben és időben korlátlan felhasználási jogot engedek. Rögzítem továbbá, hogy a jelen nyilatkozat 1./ pontjában felsorolt összes művet magam készítettem, azok felhasználásához harmadik személy engedélye nem szükséges.

8. Tudomásul veszem, hogy az általam a jelen nyilatkozat 1./ pontjában megjelölt művek közlésének feltétele az online felületek és a különszám esetében is, hogy a Szerző azonosítható legyen, ezért csak névvel, címmel, telefonszámmal és e-mail címmel beküldött műveket fogad el a Felhasználó. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat 2./ és 5./pontjában megjelölt online felületeken történő felhasználás során, a művek végleges változata tekintetében csak a Szerző neve kerül feltüntetésre.

9. Kijelentem, hogy megismertem és elfogadom a Felhasználó GDPR rendelet előírásainak és a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő adatkezelési szabályzatát https://vitalmagazin.hu/adatkezelesi-tajekoztato/.

10. A https://vitalmagazin.hu/sikertortenetek-leiras/ oldalon a négyzet ikonban történő kipipálással jóváhagyólag elfogadom a jelen nyilatkozatban foglaltakat és ezzel jogot adok Felhasználó részére az 1./ pontban körülírt művek felhasználására, fenti jog nem jelent kizárólagosságot, valamint engedélyezem a művek sajátos címének felhasználását is.

11. Akként nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozat 1./ pontjában körülírt művek írott és elektronikus médiában egyaránt publikálhatók. A jelen nyilatkozat 1./ pontjában körülírt művek elektronikus, vagy adathordozón történő átadásával visszavonhatatlanul hozzájárulok azok nyilvánosságra hozatalához.

12. Akként nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozattal a Felhasználó javára a fenti művekkel kapcsolatban alapított felhasználási engedély valamennyi felhasználási jogra (az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról – továbbiakban: Szerzői jogi törvény – 17. §-ában felsorolt jogokra) kiterjed. Akként nyilatkozom, hogy a Felhasználónak jelen nyilatkozattal átruházott felhasználási jogosítványaimat nem kívánom korlátozni sem felhasználási módban, mértékben, sem területre nézve, és rögzítem azt is, hogy Felhasználó jogosítványait korlátlan időtartammal gyakorolhatja.

Továbbá kijelentem, hogy a Szerzői jogi törvény 17. §-a szerint a mű felhasználásának minősül különösen: a többszörözés (18-19. §), a terjesztés (23. §), a nyilvános előadás (24-25. §), a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (26-27. §), a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (28. §), az átdolgozás (29. §), a kiállítás (69. §).

A jelen nyilatkozatommal a fentiek szerint meghatározott művek, illetőleg azokról készült dokumentáció tekintetében hozzájárulok ahhoz, hogy azokat – amennyiben az az adott mű kapcsán értelmezhető – a Felhasználó nyilvánosságra hozza, a szerzőként a nevemet feltüntesse, és a nyilvánossághoz közvetítse sugárzással vagy másként, így különösen a művet vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy tegye a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg (lehívás útján történő nyilvánossághoz közvetítés).

Hozzájárulok ahhoz, hogy Felhasználó a fenti művek valamennyi felhasználási jogát, illetve egyes felhasználási jogait harmadik személyre átruházza.

13. Jelen nyilatkozattal alapított felhasználási engedély a művek – a szöveg és képek szerkesztésére, a tények megtartása melletti – átdolgozására kiterjed: Az átdolgozás joga az 1./ pontban meghatározott összes műre kiterjed.

14. Kijelentem, hogy a többszörözésre adott engedélyem magában foglalja a művek számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását, kép- vagy hangfelvételen való rögzítését.

15. Akként nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozat 1./ pontjában foglalt képmást, fotót saját magamról készítettem így annak elkészítéséhez nem kellett külön hozzájárulnom, azonban annak a jelen nyilatkozatban megfogalmazott felhasználásához kifejezetten hozzájárulok.

16. Mint Szerző felhatalmazom a Felhasználót, hogy az átruházott vagyoni jogok és művekhez kapcsolódó személyhez fűződő jogaim védelmében a Felhasználó fellépjen.

17. Akként nyilatkozom, hogy a vagyoni jogok átruházására ellenértéket nem kötök ki. Akként nyilatkozom, hogy a művek felhasználására adott engedély fejében díjazás nem illet meg, azaz a díjazásról kifejezetten lemondok.

18. Akként nyilatkozom, hogy semmilyen anyagi és jogi követeléssel nem élek és nem fogok élni a jövőben sem, a jelen nyilatkozat 1./ pontjában körül írt művek megjelenését illetően szerzői – illetve egyéb – jogok tekintetében a Felhasználóval szemben.

A felhasználási jog nem kizárólagos, azonban területi és időtartam nélküli korlátozás nélkül, a művek teljes védelmi idejére illeti meg a Felhasználót, aki ezen felhasználási jogát jogosult harmadik személyre átruházni. Akként nyilatkozom, hogy amennyiben, mint Szerző a jelen nyilatkozat 1./ pontjában meghatározott műveket értékesítem, úgy köteles vagyok olyan szerződést kötni a vevővel, mely alapján a Felhasználónak a jelen nyilatkozatban foglalt felhasználási jogai nem korlátozhatók a művek tekintetében.

19. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban rögzített személyes adataim kezeléséhez a felhasználási jog fennállásának teljes idejére, illetve a felhasználási jog esetleges megszűntetését követően a jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítésének idejére hozzájárulásomat adom a Felhasználó részére.

20. Kijelentem, hogy jelen hozzájáruló nyilatkozat elfogadásával aláírásával a hozzájáruló nyilatkozat tárgyában keletkezett minden esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli szerződése vagy más megállapodása, általam vagy a Felhasználó által tett ajánlat, észrevétel vagy javaslat hatályát veszti, arra a továbbiakban egyik fél sem hivatkozhat kellő alappal.

21. Rögzítem, hogy cselekvőképes, ügyletkötési képességében semmilyen módon nem korlátozott magyar állampolgár vagyok.

22. A jelen hozzájáruló nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szabályai, valamint más hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

23. A jelen hozzájáruló nyilatkozat 3 (három) oldalból és 23 (huszonhárom) pontból áll.

A jelen hozzájáruló nyilatkozatban foglaltakat elolvastam, az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismertem, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit értelmeztem, megértettem, és magamra nézve kifejezetten elfogadom. Kijelentem továbbá, hogy a hozzájáruló nyilatkozat szövegezését érthetőnek találom és annak tartalma nem sérti a jóhiszeműség követelményét és nem tér el a jogviszonyra irányadó rendelkezésektől és minden tekintetben összeegyeztethető a hozzájáruló nyilatkozat tárgyával és rendeltetésével, az abban foglaltakat indokoltnak tartom és ezért mint akaratommal mindenben megegyezőt a https://vitalmagazin.hu/sikertortenetek-leiras/ oldalon a négyzet ikonban történő pipálással jóváhagyólag és kifejezetten elfogadom.

Budapest, 2019. május 31.

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.